KVKK ve Gizlilik Politikası

MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ
UMS Uğur Metal Sanayi A.Ş. (“Firma”) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesi uyarınca hazırladığımız ve Firmanın kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi içeren aydınlatma metnini kamuoyunun ve ilgili kişilerin bilgilerine sunarız;

MADDE 1: VERİ SORUMLUSU
Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla UMS Uğur Metal Sanayi A.Ş. tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Veri sorumlusu kavramından anlaşılması gereken; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişidir.
Veri sorumlusuyla irtibata geçmek için aşağıdaki kanalları kullanabilirsiniz:


Adres 1208. Sokak No: 6-8D-8E Ostim-Ankara / Türkiye
Telefon 0312 354 01 06
E-Posta kvkk@umsmetal.com.tr
KEP Adresi umsmetal@hs01.kep.tr
İnternet Sitesi www.umsmetal.com.tr
 
MADDE 2: İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde bulunan çalışanların işlenebilecek verileri aşağıda sayılmıştır:

Kimlik Bilgileri Ad-soyad, TC kimlik numarası, Vergi kimlik numarası, imza
İletişim Bilgileri Telefon numarası, adres bilgisi, e-posta adresi
Mesleki Bilgi Unvan (görev) bilgisi
İşlem Güvenliği IP adresi bilgileri, log kayıtları, internet sitesi giriş çıkış bilgileri
Finansal Bilgiler Banka hesap bilgileri, kredi kartı bilgileri, borç-alacak bilgisi (cari hesaplar)
Müşteri İşlem Bilgileri Fatura, çek, senet bilgileri, sipariş bilgisi, talep bilgisi, işlem bilgisi
Görsel Veri Fotoğraf, kamera kayıt görüntüleri
Hukuki İşlem Bilgileri Adi-idari makamlarla yazışmalardaki bilgiler, ihtarname kapsamındaki bilgiler, sözleşmesi bilgisi, dava dosyasındaki bilgiler
Diğer Araç plakası
 
 
MADDE 3: KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMACI
Kişisel veriler tarafımızca aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 1. Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amacıyla,
 2. Entegre yönetim sistemi sürecinin yürütülmesi amacıyla,
 3. Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla,
 4. Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla,
 5. Müşteri ilişkileri süreçlerinin yürütülmesi amacıyla,
 6. Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
 7. Mal ya da hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi amacıyla,
 8. Mal ya da hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi amacıyla,
 9. Mal ya da hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla,
 10. Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi amacıyla,
 11. Kurumsal iletişim faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla,
 12. Ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amacıyla,
 13. Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla,
 14. Şirket ve müşteri güvenliğinin sağlanması/fiziksel mekan güvenliğinin temini amacıyla,
 15. Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla,
 16. Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesinin sağlanması amacıyla,
 17. İleride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla.

MADDE 4: KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ
4.1. Kişisel veriler hangi yöntemlerle toplanabilir?
Veri sorumlusu, sözleşme süreçleri esnasında gerek fiziki gerekse elektronik ortamlarda bilgi talep formları ve diğer vasıtalarla kişisel verileri toplamaktadır.
4.2. Kişisel veriler hangi hukuki sebebe dayanarak işlenmektedir?
Kişisel verilerin işlenmesinin hukuki sebepleri aşağıdaki gibidir:

 1. Kişisel verilerin sözleşmelerin kurulması ve ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması nedeniyle saklanması,
 2. Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması amacıyla saklanması
 3. Kişisel verilerin kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla şirketin meşru menfaatleri için saklanmasının zorunlu olması
 4. Kişisel verilerin şirketin herhangi bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla saklanması
 5. Mevzuatta kişisel verilerin saklanmasının açıkça öngörülmesi
 6. Veri sahiplerinin açık rızasının alınmasını gerektiren saklama faaliyetleri açısından veri sahiplerinin açık rızasının bulunması
 
MADDE 5: KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ TARAFLAR VE AKTARMA AMACI
Veri sorumlusu ile sözleşme ilişkisine giren müşterilere ait kişisel veriler, 6698 sayılı KVKK kapsamında ve yukarıda belirtilen amaçlarla;

 1. Düzenleyici ve denetleyici kurumlara, ilgili kanunlarda açıkça bilgi talep etmeye yetkili oldukları düzenlenmiş bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına,
 2. Mal ya da hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi amacıyla tedarikçilere,
 3. Ürün tesliminin sağlanması amacıyla kargo firmalarına,
 4. Gümrük müşavirlerine,
 5. Dış denetim firmalarına,
 6. Borç-alacak miktarı üzerinden sigortalama yapılması gerektiğinde sigorta şirketlerine,
 7. Bankalara aktarılabilecektir.
Şirketlerimiz tarafından temin edilen ve saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla gereken iş süreçlerinin tasarımı ile teknik güvenlik altyapı geliştirmeleri uygulanmaktadır.
 
Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile Şirketlerimizin veri akışlarından çıkarılacaktır.
 
MADDE 6: İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI
6.1. İlgili kişi olarak haklarınız nelerdir?
Kişisel verisi işlenen gerçek kişi, ilgili kişi olarak tanımlanmakta olup şirkete başvurarak kendisiyle ilgili aşağıdakilerden birini talep etme hakkına sahiptir:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
 6. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 7. (v) ve (vi) bentler uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme
6.2. İlgili kişi olarak haklarınızı nasıl kullanabilirsiniz?
Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi, internet sayfamızda yer alan Veri Sorumlusu Başvuru formunu doldurmak suretiyle,

 1. Islak imzalı şekilde kimlik fotokopinizle birlikte “1208. Sokak No: 6-8D-8E Ostim-Ankara / Türkiye” Adresine göndererek,
 2. Mobil imza veya güvenli e-imza ile imzaladıktan sonra ums@umsmetal.com.tr adresine e-posta ile göndererek,
 3. KEP adresi ve güvenli e-imza ya da mobil imza kullanma suretiyle umsmetal@hs01.kep.tr adresimize göndererek iletebilirsiniz.
Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili kişinin, başvurusunda isim, soy isim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.
İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.
Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.
Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.
6.3. İlgili kişilerin başvuru ve talepleri ne kadar sürede cevaplanacaktır?
İlgili kişilerin talepleri en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarife uyarınca sizden ücret talep edilebilecektir.

MADDE 7: DEĞİŞİKLİKLER
UMS Uğur Metal Sanayi A.Ş.  olarak işbu Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metninde çeşitli zamanlarda değişiklik yapmamız mümkündür. Bu halde metinde yapılabilecek değişiklikler şirket tarafından duyurulacaktır. Değişiklikler kural olarak, şirket tarafından duyurunun yapıldığı tarih itibariyle geçerlilik kazanacak olmakla birlikte, şirket değişiklikleri, uygun gördüğü diğer şekillerde de bildirilebilecektir.
Saygılarımızla
UMS Uğur Metal Sanayi A.Ş.


UMS Kişisel Veri Koruma-İşleme Politikası Metni
UMS Müşteri Aydınlatma Metni
UMS Müşteri Açık Rıza Metni
UMS Müşteri Ticari Elektronik İleti Metni
UMS UMS Veri Sorumlusuna Başvuru Formu
KVKK İLETİŞİM